Integritetspolicy

Caroline Jonasén Enskild Firma behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen sker, hur informationen används och vem som får ta del av den. Utöver detta beskrivs också hur din information skyddas, vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till cjsfoto[AT]gmail.com.

Grundläggande begrepp

I dataskyddsförordningen används följande begrepp vars betydelse och tillämpning även ska gälla denna integritetspolicy:

Personuppgifter: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Personuppgiftsbiträde: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Tredje part: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Caroline Jonasén Enskild Firma är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter hos oss, vilket innebär att Caroline Jonasén Enskild Firma är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners (personuppgiftsbiträden), men de har då inte rätt att behandla uppgifterna för andra syften än Caroline Jonasén Enskild Firma och endast enligt uttryckliga instruktioner de fått av oss. Caroline Jonaséns kontaktuppgifter finner du sist i denna integritetspolicy.

Rättslig grund

Det finns flera olika rättsliga grunder som ger Caroline Jonasén Enskild Firma rätt att behandla dina personuppgifter. Att fullgöra ett avtal som finns upprättat med dig är en rättslig grund. Andra rättsliga grunder är för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringslagen, inhämtande av samtycke eller genom en intresseavvägning Har vi inhämtat ett samtycke från dig kan du när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke. En intresseavvägning innebär att Caroline Jonaséns behandling av dina personuppgifter endast är tillåten om Caroline Jonaséns intresse att behandla personuppgiften anses väga tyngre än ditt intresse av integritetsskydd. Vänligen notera att du alltid har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning.

Personuppgifter som lagras och samlas in

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information som samlas in om dig omfattar både sådan information som du själv har lämnat till oss eller till tredje part samt sådan information som samlas in automatiskt vid användning av vår hemsida. De typer av personuppgifter som lagras och samlas in är:

 • Person– och kontaktinformation: Namn, titel, yrke, kön, användar-ID, födelsedata, personnummer, adress, telefon-/mobilnummer, e-post
 • Betalningsinformation: Betal- och kreditkortsinformation (kortnummer, CVV-kod och giltighetsdatum), fakturainformation och bankkontonummer.
 • Köphistorik: Information om tidigare köp samt garanti- och reklamationsärenden hos oss.
 • Enhetsinformation: IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande; och
 • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål och rättslig grund av personuppgiftsbehandling

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Caroline Jonasén ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, samt för att utveckla, upprätthålla och kvalitetssäkra våra processer och vår verksamhet. Nedan följer en närmare beskrivning av våra olika typer av behandlingar av dina personuppgifter och den rättsliga grunden kopplad respektive till ändamål.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SYFTE MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
SYFTE MED BEHANDLINGEN
LAGLIG GRUND
• Person- och kontaktinformation För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och leverera relevant uppföljning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Caroline Jonasén, och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
• Person- och kontaktinformation För fakturering och bokföring. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Caroline Jonasén, och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
• Person- och kontaktinformation För att kunna hålla kontakten med dig avseende t.ex. besvarande av frågor via e-post eller via kundservice. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Caroline Jonasén.

• Person- och kontaktinformation, och

• Betalningsinformation

För att kunna möjliggöra, betalning, delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget (se köpvillkor). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Caroline Jonasén.

• Person- och kontaktinformation,

• Köphistorik

För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt för att hantera individanpassade beställningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Caroline Jonasén.

• Person- och kontaktinformation

För att kunna möjliggöra marknadsföring, inklusive utskick av generell karaktär via e-post. Behandlingen är nödvändig för Caroline Jonaséns berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig (intresseavvägning).

• Person- och kontaktinformation

• Enhetsinformation

För att kunna möjliggöra analys och segmentering för riktade kampanjer. Behandlingen är nödvändig för Caroline Jonaséns berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig (intresseavvägning).

• Person- och kontaktinformation

För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten behandlar Caroline Jonasén dina personuppgifter för statistiska ändamål. Detta görs bland annat genom kundenkäter för att analysera upplevelsen hos oss samt upplevelsen av resultat av våra produkter och tjänster. I den mån det är möjligt i förhållande till ändamålet anonymiseras dina personuppgifter när de används för statistiska syften. Behandlingen är nödvändig för Caroline Jonaséns berättigade intresse av att förbättra sina tjänster genom att uppnå en säkrare och mer relevant behandling för kunderna och besökarna, samt att attrahera fler kunder och och besökare samt att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

• Enhetsinformation

Insamling i syfte att utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur Caroline Jonaséns hemsida (carolinejonasen.se) används. Behandlingen är nödvändig för Caroline Jonaséns berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida (carolinejonasen.se) och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

 

Överföring av personuppgifter

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

Caroline Jonasén Enskild Firma lämnar ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta är en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Caroline Jonasén lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen eller andra offentliga register.

Dina rättigheter

När Caroline Jonasén behandlar dina personuppgifter har du vissa lagstadgade rättigheter som rör dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka vår behandling av dina personuppgifter och vad som sparas. För att åberopa dessa rättigheter skickar du en skriftlig begäran, som är undertecknad av dig, till postadressen som finns angiven sist i denna integritetspolicy.

Rätt till information

I denna integritetspolicy beskrivs hur dina personuppgifter behandlas hos Caroline Jonasén. Du ska få denna information både när uppgifter om dig samlas in och när du själv begär det. Vid händelse av ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri ska denna information delges dig. Begäran om utdrag Du har rätt att utan kostnad begära ut ett utdrag över vilka av dina personuppgifter som Caroline Jonasén har registrerade.

Begäran om rättelse

Du har alltid rätt att vända dig till oss, som personuppgiftsansvarig, för att få dina uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter rättas på din begäran måste Caroline Jonasén Enskild Firma säkerställa att tredje part, som dina uppgifter lämnats ut till, får information om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

Begäran om radering

Du har rätt att vända dig till Caroline Jonasén och be om att de uppgifter som avser dig raderas. Personuppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du begär att dina uppgifter raderas måste Caroline Jonasén Enskild Firma också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Caroline Jonasén Enskild Firma är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

Om du anser att Caroline Jonasén Enskild Firma behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig som fört fram klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända dig till domstol för att begära besked.

Skydd av information

Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

Bevarande och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss endast under den period det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Caroline Jonasén Enskild Firma är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Elin Kero AB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Cookies

Caroline Jonasén Enskild Firma använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats carolinejonasen.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. Vi använder cookies i enlighet med vår policy för cookies, se shop.carolinejonasen.se/cookies.

Länkar till andra hemsidor

På shop.carolinejonasen.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Caroline Jonasén Enskild Firma inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Caroline Jonasén tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från carolinejonasen.se.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer gällande Integritetspolicyn kan du kontakta oss. Om du vill åberopa din rätt att radera eller ändra de uppgifter vi har om dig behöver du göra detta skriftligt, då vi inte kan hantera personuppgifter via email. cjsfoto[AT]gmail.com